ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΗΛΕΙΑ] Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων(Αποστείρωση ΕΑΑΜ Πύργου),Αποκομιδή, μεταφορά – 165.321,10€

Αρ.Διακήρυξης: 13678/04-07-18 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61704 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] 13/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ CPV 33696500-0 – 17.026,19€

Αρ.Διακήρυξης: 13/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61214 Κωδικός CPV: 33696500-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] 13/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ CPV 33696500-0 – 125.903,88€

Αρ.Διακήρυξης: 13/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ2 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61403 Κωδικός CPV: 33696500-0 [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ – 88.325,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.17/18670/22-06-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61280 Κωδικός CPV: 24111900-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 2/2018 -215.806,05

Αρ.Διακήρυξης: 2/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60795 Κωδικός CPV: 30230000-0,30231000-7,30232000-4,38000000-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εργαστηριακά [συνέχεια..]