ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – 165.806,45€

Αρ.Διακήρυξης: 6535/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67628 Κωδικός CPV: 42415100-9,43262000-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ανυψωτικά [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 107.600,00€

Αρ.Διακήρυξης: 45885/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69189 Κωδικός CPV: 44613700-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]