ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019 – 1.371.181,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41971/2018 ΤΕΒΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68940 Κωδικός CPV: 03212100-1,03212211-2,03221210-1,03222220-1,03222321-9,15111000-9,15113000-3,15322100-2,15411110-6,15511600-9,15542300-2,15612100-2,15612220-9,15614000-5,15831200-4,15851100-9,15884000-8,18300000-2,18930000-7,30192700-8,33711430-0,33711610-6,33711710-7,33711720-0,33711900-6,39522540-4,39830000-9,39832000-3 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΤΡΙΦΥΛΙΑ] Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών .Στην προμήθεια περιλαμβάνονται σύνθετα όργανα ,κούνιες,τραμπάλες ,ζωάκια ελατήρια και ότι αναφέρεται στην μελέτη.Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-07-2014 και ισχύει.Η τοποθέτηση των προμηθευομένων ειδών θα γίνονται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών – 209.630,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡ Αριθμός [συνέχεια..]