ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 340.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ –

Αρ.Διακήρυξης: 467/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68545 Κωδικός CPV: 31523200-0,37535200-9,37535210-2,37535250-4,39113300-0,39224340-3,45315100-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΦΩΤΙΣΜΟΣ [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Αρ.Διακήρυξης: 468/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68650 Κωδικός CPV: 14211000-3,31523200-0,31681410-0,34928200-0,37535200-9,37535210-2,37535220-5,37535240-1,37535250-4,39113300-0,39224340-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμμος [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» -204.770,86€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.44/2018 (αρ.πρ.35249/19-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων» Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68605 Κωδικός CPV: 33696100-6 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019 – 1.371.181,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41971/2018 ΤΕΒΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68940 Κωδικός CPV: 03212100-1,03212211-2,03221210-1,03222220-1,03222321-9,15111000-9,15113000-3,15322100-2,15411110-6,15511600-9,15542300-2,15612100-2,15612220-9,15614000-5,15831200-4,15851100-9,15884000-8,18300000-2,18930000-7,30192700-8,33711430-0,33711610-6,33711710-7,33711720-0,33711900-6,39522540-4,39830000-9,39832000-3 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]