">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΜΕΡΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – 72.579,81€

Αρ.Διακήρυξης: 81/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65004 Κωδικός CPV: 30237000-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ – 88.651,45€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.31/2018 (αρ.πρ.27312/02-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65027 Κωδικός CPV: 24111900-4 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – 193.548,39€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – CR – 16.129,03€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -32.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -32.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -188.575.189.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 28/2014 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 43312 Κωδικός CPV: 09100000-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καύσιμα(Βενζίνη [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – 24.193,56€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΠΥΛΟΣ] Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Προϋπολογισμού 83.545,00€ με τον Φ.Π.Α.24%

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών 194/18 Α.Ο.Ε. Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65119 Κωδικός [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.