ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ (cpv 33130000-0 οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 126/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 126/2019. ∆ιενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (επαναληπτικός της ∆ιακήρυξης 60/2019) για την [συνέχεια..]

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος.

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος. [συνέχεια..]

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γραφειακού εξοπλισμού, υλικών κλπ, μεταξύ όλων των Οργανικών Μονάδων ΥΠΑ και ΑΠΑ στην Ελλάδα

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/19. «Προμήθεια Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 137/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 137/2019 (αρχικός Α∆:111/2019).Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση και [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 129/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 129/2019. ∆ιενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύµβασης [συνέχεια..]

Προµήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών µονάδων

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 94/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών µονάδων». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Αναβάθµιση υπαρχόντων servers και προµήθεια εφεδρικών

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 71/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Αναβάθµιση υπαρχόντων servers και προµήθεια εφεδρικών [συνέχεια..]