ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών -289.360,00€

Αρ.Διακήρυξης: 14/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61527 Κωδικός CPV: 42511110-5,42512000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 295.510,00€

Αρ.Διακήρυξης: 07/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62278 Κωδικός CPV: 09111200-2 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων – 77.009,14€

Αρ.Διακήρυξης: 11/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60935 Κωδικός CPV: 30192000-1,30192700-8,30197643-5,30199710-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ)ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 39855 -177.118,90€

Αρ.Διακήρυξης: 20/26-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ(Φίλτρα ΜΤΝ)ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 39855 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 39855 Κωδικός [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.