ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 & ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι -514.499,89€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59205 Κωδικός CPV: 09132100-4,09133000-0,09134100-8,09135100-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΝΑΥΠΛΙΟ] ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 – 20.680,00€

Αρ.Διακήρυξης: 8678/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59113 Κωδικός CPV: 24951100-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Λιπαντικά [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Α’επαναλ.Συνοπτικού (πρόχειρου ) Διαγωνισμού (δυο σταδίων) για την προμήθεια «ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας – 35.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.12/2018 (Αρ.Πρ.16024/23-05-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59038 Κωδικός CPV: 48000000-8 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 9007-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2015 (CPV: 33731110-7) Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ – 21.406,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58301 Κωδικός CPV: 33731110-7 [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – 44.354,84€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57985 Κωδικός CPV: 33124120-2 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ – 32.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57981 Κωδικός CPV: 33157400-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.