">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 247.661,67 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

Αρ.Διακήρυξης: 157/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57465,1 Κωδικός CPV: 22000000-0,35821000-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: BANNER [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 130.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

Αρ.Διακήρυξης: 158/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57435 Κωδικός CPV: 44114100-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Έτοιμο [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών – 83.003,60€

Αρ.Διακήρυξης: 9/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57371 Κωδικός CPV: 09122000-0,15871110-8,18110000-3,18141000-9,18424000-7,18424300-0,18444100-4,19520000-7,19640000-4,24322500-2,24455000-8,33141000-0,33631600-8,33700000-7,33711900-6,33760000-5,33790000-4,34928480-6,35113400-3,39220000-0,39222100-5,39224000-8,39224100-9,39224200-0,39224300-1,39224310-4,39224320-7,39224330-0,39299200-6,39525100-9,39532000-0,39830000-9,39831600-2,39833000-0,44176000-4,44333000-3,44423000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αλουμινόχαρτο [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών – 93.598,58€

Αρ.Διακήρυξης: 8/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57369 Κωδικός CPV: 33696500-0,44832000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: (+/-)-Propranolol [συνέχεια..]

[ΝΑΥΠΛΙΟ] Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ειδικών εξαρτημάτων – 150.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55924-2 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – 96.774,19€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57591 Κωδικός CPV: 98312000-3 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.