">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -419.995,11€

Αρ.Διακήρυξης: 824/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57335 Κωδικός CPV: 03211300-6,03212211-2,03221210-1,15111200-1,15113000-3,15331425-2,15411110-6,15511600-9,15511700-0,15540000-5,15612100-2,15831200-4,15831600-8,15851100-9,15861000-1,15884000-8,33711430-0,33711610-6,33711710-7,33711720-0,39831200-8,39831300-9,39832000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αλεύρι [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Καθαριοτητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών, για δύο έτη -121.600,00€

Αρ.Διακήρυξης: 7/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57308 Κωδικός CPV: 90910000-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ [συνέχεια..]

[ΗΛΙΔΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ) – 220.684,33€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΑΧΑΪΑ] Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών -205.368,50 €

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥ Ν [συνέχεια..]

Λήξη προθεσμίας καταβολής αναδρομικών οφειλών Β΄Εξαμήνου 2012

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής αναδρομικών οφειλών του Β΄εξαμήνου 2012 του αρθρ.44 ν.3986/2011 των ασφαλισμένων [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.