">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – 64.350,04€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56940 Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8 [συνέχεια..]

[ΣΠΑΡΤΗ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ -10.560,00€

Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 17/2018 διακήρυξη. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56832 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – 197.534,94€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ΜΗΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 -71.667,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΧΔΙΚ 1/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56422 Κωδικός CPV: 03142500-3,03211300-6,03212211-2,03221000-6,03221113-1,03221210-1,03221230-7,03221340-1,03221410-3,03222111-4,03222210-8,03222220-1,03222321-9,03222400-7,15100000-9,15111200-1,15112130-6,15113000-3,15131135-0,15131610-4,15131640-3,15221000-3,15241000-9,15313000-5,15331423-8,15331425-2,15331430-0,15331460-9,15332100-5,15411210-7,15511600-9,15541000-2,15543000-6,15544000-3,15551300-8,15831000-2,15851100-9,15863000-5,15872400-5,15961000-2 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018 – 557.960,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56669 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ -200.336,50€

Αρ.Διακήρυξης: 7378/12-04-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56269 Κωδικός CPV: 33181200-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μεμβράνη [συνέχεια..]

[ ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικού (πρόχειρου ) Διαγωνισμού (δυο σταδίων) για την προμήθεια «ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας» -35.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.8/2018 (Αρ.Πρ.11954/11-04-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56636 Κωδικός CPV: 48000000-8 [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.