ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – 654.290,48€

Αρ.Διακήρυξης: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55586 Κωδικός CPV: 33192000-2 [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ -325.584,90€

Αρ.Διακήρυξης: 02/2018 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55487 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» – 129.220,00€

Αρ.Διακήρυξης: 4/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54061 Κωδικός CPV: 31524120-2,35125100-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ [συνέχεια..]

[ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018 – 149.996,74€

Αρ.Διακήρυξης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018 Αριθμός [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών – 498.499,00€

Αρ.Διακήρυξης: 6/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55630 Κωδικός CPV: 32580000-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.