">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – 754.817,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54277 Κωδικός CPV: 03142500-3,03211300-6,03212211-2,03212212-9,03221210-1,03222400-7,15100000-9,15111200-1,15112130-6,15113000-3,15115100-8,15131135-0,15131610-4,15131620-7,15131640-3,15221000-3,15241000-9,15244200-2,15300000-1,15313000-5,15321300-7,15331170-9,15331423-8,15331425-2,15331430-0,15331460-9,15332100-5,15411110-6,15411210-7,15412200-1,15511600-9,15512000-0,15542300-2,15543000-6,15544000-3,15551300-8,15612210-6,15812121-7,15812200-5,15831000-2,15833000-6,15851100-9,15863000-5,15871110-8,15871230-5,15871250-1,15872100-2,15872200-3,15872400-5,15891000-0,15961000-2,15982000-5,44618420-5 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων – 3.912.500,00€

Αρ.Διακήρυξης: 01/2018 Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Πελοποννήσου 2018-2020 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55019 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM – 68.548,39€

Αρ.Διακήρυξης: 2/2017 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54596 Κωδικός CPV: 33141620-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.