ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΧΑΪΑ] ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ. -109.759,80€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54527 Κωδικός CPV: 33696500-0 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 181.451,60€

Αρ.Διακήρυξης: 9/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53123 Κωδικός CPV: 33172000-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών – 201.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 3/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54540 Κωδικός CPV: 48000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ανανέωση [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ – 104.438,00€

Αρ.Διακήρυξης: 1/2015 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54057  Κωδικός CPV: 33182210-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Α1.Βηματοδότες [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – 412.381,28€

Αρ.Διακήρυξης: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54374  Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Με τσιμέντο: [συνέχεια..]