ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΤΙΡΥΝΘΑ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -1.161.447,80€

Αρ.Διακήρυξης: 1100/5-2-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54132 Κωδικός CPV: 03142500-3,03311000-2,15119000-5,15131000-5,15220000-6,15300000-1,15311100-2,15331170-9,15411110-6,15540000-5,15812200-5,15894000-1,15982000-5,39222100-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αναλώσιμα [συνέχεια..]

[ΖΑΧΑΡΩ] Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζαχάρως για το έτος 2018 – 116.437,29€

Αρ.Διακήρυξης: 1173/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54031 Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5,09211000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων (Β΄Φάση) – 659.009,84€

Αρ.Διακήρυξης: 21/2017 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52435 Κωδικός CPV: 34113100-3,34115200-8,34130000-7,34133100-9,34144710-8,34223330-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκίνητα [συνέχεια..]

[ΑΧΑΪΑ] ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ) -37.066,36€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53128 Κωδικός CPV: 33696300-8,33696500-0   Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – 21.856.207,84€

Αρ.Διακήρυξης: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52392  Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Με τσιμέντο: [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (NUTS EL 255) για ένα (1) έτος. – 72.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 621/18/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 46397 Κωδικός CPV: 79713000-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ – 496.699,00 €

Αρ.Διακήρυξης: 8/18 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 48736 Κωδικός CPV: 33182210-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]