ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 16.451,61€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Δ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52306 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 19.516,13€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Ε Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52307 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΑΧΑΪΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 37.500,00€

Αρ.Διακήρυξης: 5917ΣΤ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52308 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 18.790,32€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Η Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52310 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 20.323,58 €

Αρ.Διακήρυξης: 5917Θ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52312 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου – 75.327,50€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 48567 Κωδικός CPV: 03311000-2,03311220-0 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΝΑΥΠΛΙΟ] Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ναυπλιέων έτους 2018 – 474.011,20€

Αρ.Διακήρυξης: 30448/2017 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51825 Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951100-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.