ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20 1. Σας γνωρίζουμε [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανοικτός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού , με [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ» [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για εγκατάσταση 16 συνολικά μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (ροφημάτων, [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) [συνέχεια..]