ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Εκµετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστηµάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης

Ανακοινώνουµε ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την Aνάθεση Παροχής [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών

Η Μεραρχία Ιππικού – Μακεδονία θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για χρηματοδοτική μίσθωση Ημιφορτηγών οχημάτων

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.02/19 (Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου και αποκομιδής απορριμμάτων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί της Πολιτικής Αεροπορίας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Εντομοκτονίας-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Πολιτικής Αεροπορίας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει: τη διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια Συστήματος Πομποδεκτών VHF [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περίληψη του Υπ’Αριθμ  10/2018 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες κάτω των ορίων και κριτήριο [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

Η ΥΠΑ ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑ Ρόδου προσκηρρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.