ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΜΧ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης 113/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύµβασης συντήρησης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης Κλινικής ΩΡΛ»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάθεση έργου Υπηρεσίες φύλαξης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει, Την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης

Στο πλαίσιο της αποστολής της  η 98 Α∆ΤΕ θα προβεί άµεσα στην υλοποίηση των [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια γάζας απλής & χειρουργικής

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.