ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑ Ρόδου προσκηρρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο [συνέχεια..]

∆ιαγωνισµός για την Συντήρηση Μαγνητικού Τοµογράφου

Ανακοινώνεται ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την «Συντήρηση Μαγνητικού Τοµογράφου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας

Ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, με διαδικασίες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμου Οδοντιατρικού Υλικού»

Διακήρυξη του Α’ Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Αναλώσιμου Οδοντιατρικού Υλικού» για τα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος κατάλυσης αρρυθμιών

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικού αποχιονισμού

Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Προϊόντα υγιεινής από χαρτί χαρτοβάμβακα, Σύριγγες-Βελόνες Ράμματα

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Προϊόντα υγιεινής από χαρτίχαρτοβάμβακα CPV:33771000-5» «Σύριγγες-Βελόνες CPV: 33141310-6» και «Ράμματα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό για παροχή Υπηρεσιών Αεροπορικής Μεταφοράς Προσωπικού από Ελλάδα στη Νήσο [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια 15 οχημάτων Πολιτικού τύπου και 4 μικρολεωφορείων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια 15 Οχημάτων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών για μηχανικό εξοπλισμό

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών- ανταλλακτικών αναφορικά με τη συντήρηση- επισκευή [συνέχεια..]