ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Ραφής Στολών- Πηλικίων – Θερινών Παντελονιών Στρατιωτικών Σχολών

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 424 ΓΣΝΕ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 424 [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για σύστημα εύκαμπτου βρογχοσκοπίου

Το Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»προκηρύσσει διαγωνισμό πλήρους συστήματος εύκαμπτου βρογχοσκοπίου. [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για ειδικά προϊόντα διατροφής

Το Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»προκηρύσσει διαγωνισμό για ειδικά προϊόντα διατροφής. [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικών αερίων

Το Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών

Προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων – [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Φορητού Υπερηχοτομογράφου

To Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.