ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»

«Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής», CPV:33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών

Η 11η Πτέτυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υγείας Τεχνικού Ασφαλείας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού ( δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη διενέργεια Επαναληπτικού ( δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Α) Διαφόρων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Αναθέτουσα αρχή:29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ». Είδος ∆ιαγωνισµού: Ανοιχτός ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός. Αντικείµενο του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) « [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των Μονάδων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/88 ΣΔΙ Προκήρυξη [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.