ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων με κιγκλιδώματα

Η ΥΠΑ διενεργεί διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 145/2018,  [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού

Το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεοδ «ΣΕΚΕΤΤΑ Β’» διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαρισμού

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών του ΕΚΕΜΣ για την προμήθεια βασικών ειδών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών αξονικού τομογράφου

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 8/2018,  [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Η 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπωροκηπευτικών (CPV 03221200-8), για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο [συνέχεια..]

Διαγωνισμός «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 96 Α∆ΤΕ»

Η 96 Α∆ΤΕ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου [συνέχεια..]