ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών

Η Μεραρχία Ιππικού – Μακεδονία θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για χρηματοδοτική μίσθωση Ημιφορτηγών οχημάτων

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.02/19 (Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου και αποκομιδής απορριμμάτων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί της Πολιτικής Αεροπορίας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Εντομοκτονίας-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Πολιτικής Αεροπορίας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει: τη διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια Συστήματος Πομποδεκτών VHF [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περίληψη του Υπ’Αριθμ  10/2018 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες κάτω των ορίων και κριτήριο [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

Η ΥΠΑ ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑ Ρόδου προσκηρρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο [συνέχεια..]

∆ιαγωνισµός για την Συντήρηση Μαγνητικού Τοµογράφου

Ανακοινώνεται ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την «Συντήρηση Μαγνητικού Τοµογράφου [συνέχεια..]