Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2015 / ΩΡΑ: 16:23 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
[ssba]

Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση K1-802/23.3.2011 στα δέκα ευρώ (10,00€), είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση.

Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗ­ΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
Ανώνυμες Εταιρείες 320,00 €
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών 300,00 €
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 300,00 €
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300,00 €
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300,00 €
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150,00 €
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 150,00 €
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100,00 €
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100,00 €
Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80,00 €
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προ­σωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων) 80,00 €
Ατομικές επιχειρήσεις 30,00 €
Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο
Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1του ν. 3419/2005 20,00 €
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784του ΑΚ 100,00 €
Κοινοπραξίες 100,00 €
Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 20,00 €

Το τέλος Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους, καταβάλλεται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία

Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν στην εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ1-884 οικ./19.4.2012 (Β’ 1420).

Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.

Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών Γ.Ε.ΜΗ.