Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ι.Κ.Ε.) [Υ.Μ.Σ. (Ι.Κ.Ε.)]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2018 / ΩΡΑ: 14:20 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
[ssba]
Έγγραφα Σύστασης
Διευκρινήσεις
1.
Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2.
Καταστατικό ΙΚΕ.
Σε έντυπη μορφή ενυπόγραφο, σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή(πρωτότυπο αρχείο doc).
3.
Αστυνομική Ταυτότητα ή ακριβές αντίγραφο αυτής, Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο αυτού, Διαβατήριο πολιτών τρίτων χωρών ή ακριβές αντίγραφο αυτού
4.
Έντυπα ΔΟΥ Μ3, Μ6, Μ7, Μ8.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.

5.
 • Θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού
 • Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδοτηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
 • Απόφαση συνέλευσης των εταίρων για ίδρυση εταιρείας
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ.
6.
 • ΦΕΚ σύστασης
 • ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
7.
 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης(apostille),  επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.
Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίαςδεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης  ή αν δεν ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο πιστοποιητικό έδρας με Apostille.