Επένδυση 36 εκατ. ευρώ για ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά 16 καινοτόμων σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 3 ελληνικές συμμετοχές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2016 / ΩΡΑ: 17:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Τα έργα περιλαμβάνουν σύνθετα υλικά προηγμένης τεχνολογίας για τα πτερύγια ανεμογεννητριών, ρομπότ λέιζερ που ανιχνεύει ελαττώματα συγκόλλησης σε κύτη πλοίων, μια εξελιγμένη διάταξη επαναιμάτωσης που χρησιμοποιείται στην ανάνηψη, τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας και ένα νέο ταχύτερο σύστημα ελέγχου της ευαισθησίας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί σχεδόν 36 εκατ. ευρώ για 16 καινοτόμα έργα στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου της πρωτοβουλίας «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» (FTI), στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020».

Τα έργα περιλαμβάνουν σύνθετα υλικά προηγμένης τεχνολογίας για τα πτερύγια ανεμογεννητριών, ρομπότ λέιζερ που ανιχνεύει ελαττώματα συγκόλλησης σε κύτη πλοίων, μια εξελιγμένη διάταξη επαναιμάτωσης που χρησιμοποιείται στην ανάνηψη, τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας και ένα νέο ταχύτερο σύστημα ελέγχου της ευαισθησίας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Στα 16 έργα συμμετέχουν 72 εταίροι από 16 χώρες με στόχο διατεθούν οι καινοτομίες τους στην αγορά ταχύτερα.

Η πρωτοβουλία FTI δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2016, ο τέταρτος γύρος της πρωτοβουλίας, προσέλκυσε συνολικά 263 προτάσεις έργων με 1157 συμμετέχοντες. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που παρελήφθησαν από την έναρξη του προγράμματος ανήλθε σε 1166, από τις οποίες 62 επιλέχτηκαν να λάβουν χρηματοδότηση πάνω από 134,7 εκατ. ευρώ συνολικά. Σχεδόν το ήμισυ (46 %) των συμμετεχόντων στα έργα είναι ΜΜΕ.

Στον παρόντα τέταρτο γύρο συμμετέχουν τρεις ελληνικές εταιρείες σε τρία έργα:

Το έργο ShipTest συντονίζει η εταιρεία Spectrum από τον Πειραιά και συμμετέχει η εταιρεία Innora από το Κορωπί. Αφορά ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ρομπότ ελέγχου που καθοδηγείται από λέιζερ για τον εντοπισμό ατελειών στις συγκολλήσεις στο κύτος των πλοίων. Η διάθεση του συστήματος στην αγορά θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της επόμενης πενταετίας κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει 398 άμεσες και 1.185 έμμεσες θέσεις εργασίας. Η Innora συμμετέχει ως εταίρος και στο έργο iPerm που έχει ως στόχο την κατασκευή ενός μόνιμου, ευφυούς και ενεργειακά αποδοτικού ασύρματου δικτύου παρακολούθησης διακρατικών αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διάθεση του συστήματος στην αγορά αναμένεται να δημιουργήσει 215 νέες άμεσες θέσεις εργασίας.

Τέλος, η εταιρεία Mistras συμμετέχει ως εταίρος στο έργο RiserSure, στόχος του οποίου είναι η ταχεία εκτίμηση της ακεραιότητας εύκαμπτων κατακόρυφων αγωγών που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης. Το τελικό προϊόν θα μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής σε εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης και θα βελτιώσει την ασφάλεια τους.

 Ιστορικό

Η πρωτοβουλία FTI είναι ένα εξ ολοκλήρου από τη βάση μέτρο για την προώθηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας στο στάδιο που συνδέονται στενά με την αγορά. Υποστηρίζει ώριμες καινοτόμες ιδέες που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν συστήματα επικύρωσης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, δοκιμές, δοκιμαστική εφαρμογή, επικύρωση των επιχειρηματικών μοντέλων και καθορισμό προτύπων και προκανονιστική έρευνα.

Η πρωτοβουλία καλύπτει την περίοδο 2015-2016 πιλοτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ. Είναι ανοικτή σε όλους τους τύπους συμμετεχόντων και στηρίζει κάθε θέμα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Κοινωνικές προκλήσεις» και του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (LEIT)». Αυτή η ποικιλία θεμάτων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πρόσβασης από όλα τα είδη των φορέων καινοτομίας, θα προωθήσει στη διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία για την ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας.

Η πιλοτική πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω μιας κοινής και συνεχώς ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε. Η επόμενη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2016.