Το ασφάλισμα και η φορολόγησή του

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2016 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016/3.11.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε., σχετικά με την «Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου».

Μεταξύ των άλλων, στο έγγραφο αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 15 τουΝ.4172/2013 ορίζεται, ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστές 10%, 15% και 20%, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Επιπλέον, δεν θεωρείται επίσης πρόωρη εξαγορά καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή ανικανότητας, καθώς επίσης και καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο εξαιτίας καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για λόγους αδυναμίας πληρωμής από τον εργοδότη των ασφαλίστρων και ρευστοποίηση του υπάρχοντος λογαριασμού. (ΠΟΛ. 1085/20.3.2014 εγκύκλιος διαταγή).

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, στην περίπτωση ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των οποίων η διάρκεια πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά, ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια άνω των 15 ετών), έστω κι αν κατά τη λήξη του ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου οι δικαιούχοι δεν συνταξιοδοτούνται πράγματι από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η καταβολή του ασφαλίσματος δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά και συνεπώς εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του πενήντα τοις εκατό (50%).

Δείτε το σύνολο του κειμένου του με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016/3.11.2016 εγγράφου της Γ.Γ.Δ.Ε., στην online Τράπεζα.