">

Προγραμματισμός Διεθνών Εκθέσεων Τουρισμού που θα συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου το Έτος 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2017 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Όπως κάθε έτος, έτσι και το 2017, η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 505/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφάσισε τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, με σκοπό τη δημιουργία νέων επαγγελματικών σχέσεων, αλλά και την περαιτέρω προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις σημαντικές αγορές.
Στις αποστολές της Περιφέρειας Πελοποννήσου μπορεί να συμμετάσχει κάθε επαγγελματίας τουρισμού της Πελοποννήσου.
Οι εκθέσεις που θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2017 είναι οι εξής:
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα των εκθέσεων και τους όρους συμμετοχής.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.