Η προστασία και η αποζημίωση των καταθέσεων εως 400.000 ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2016 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε προ ημερών από το Υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». Με το εν λόγο νομοσχέδιο εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων.
Τα νέα στοιχεία του σχεδίου νόμου σε σχέση με τις προς κατάργηση προβλέψεις του ν. 3746/2009 αφορούν στα ακόλουθα:

  • Εισάγονται νέες ρυθμίσεις ως προς το επίπεδο, τους όρους και προϋποθέσεις κάλυψης (100.000€) και τη μείωση της προθεσμίας καταβολής αποζημίωσης σε επτά (7) ημέρες.
  • Μεριμνά για προστασία άνω του ορίου των 100.000 ευρώ για ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων.

Αναλυτικά σε ότι αφορά την προστασία καταθέσεων στις τράπεζες, το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει τα εξής :

Στο άρθρο 9 ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ ως το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Το συγκεκριμένο όριο ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης εντός της ΕΕ (παράγραφος 1).

Καταθέσεις, οι οποίες προέρχονται αποδεδειγμένα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, τυγχάνουν εξαιρετικώς αυξημένης προστασίας έως του προσθέτου ορίου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα πίστωσης των σχετικών ποσών και εφόσον το σχετικό ποσό πιστώθηκε εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα.

Θεωρήθηκε σκόπιμη η πρόβλεψη του μηνός (που στατιστικά θα αποτελεί και τη συνήθη περίπτωση προκειμένου συναλλαγή και πίστωση να έχουν συνάφεια) προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εξαιρετικής και προσωρινής προστασίας των καταθετών της παρούσας παραγράφου σε χρόνο αρκετά μεταγενέστερο της συντελεσθείσης δραστηριότητας λόγω της οποίας πιστώθηκαν τα συγκεκριμένα ποσά. Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των προσωρινών υψηλών υπολοίπων λαμβάνει χώρα χωρίς την επιβολή πρόσθετων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα.

Ως εκ τούτου, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος που δύναται να επωμισθεί το ΤΕΚΕ πρέπει να αντισταθμίζεται από τη σαφή και επακριβή οριοθέτηση της προσωρινότητας της συγκεκριμένης προστασίας. Πιστώσεις μετά την παρέλευση μηνός από την αντίστοιχη δραστηριότητα θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προκειμένου ο καταθέτης να προστατεύεται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Χρήση του προσθέτου ορίου κάλυψης των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ θα λαμβάνει χώρα κατόπιν εξαντλήσεως του γενικού ορίου των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά καταθέτη.

Συνεπώς η μέγιστη αποζημίωση που δύναται να λάβει καταθέτης από τον συνδυασμό των δύο ορίων κάλυψης ανέρχεται σε ύψος τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ.

Στις περιπτώσεις του κοινού λογαριασμού, το όριο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ θα εφαρμόζεται εις όφελος όλων των συνδικαιούχων ανεξάρτητα από τον καταθέτη ή τον δικαιούχο τον οποίο αφορά η σχετική πίστωση και επί του συνόλου του υπολοίπου του λογαριασμού μετά την εξάντληση του γενικού ορίου των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε συνδικαιούχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο περί κοινού λογαριασμού (παράγραφος 2).

Η εξαιρετική αυξημένη προστασία έως του ορίου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου (παράγραφος 3).

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή αίτησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα θέσει το ΤΕΚΕ, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αδυναμίας. Εξέλεγξη των απαιτήσεων αυτών θα πραγματοποιείται είτε από τον εκκαθαριστή κατά την εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος είτε από τον εκτιμητή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εσωτερικού άρθρου 43 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παράγραφος 5).

Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του προσθέτου ορίου και των κατηγοριών των δραστηριοτήτων από τις οποίες προέρχονται οι καταθέσεις που τυγχάνουν της αυξημένης προστασίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του ΤΕΚΕ (παράγραφος 6).

Στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το προσδιορισμό του ποσού προς αποζημίωση.

Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του καθενός και αν δεν προκύπτει το τμήμα της αναλογούσας σε έκαστο καταθέτη κατάθεσης, ο κοινός λογαριασμός κατανέμεται σε ίσα μέρη μεταξύ τους (παράγραφος 1). Σε περίπτωση τήρησης καταθέσεων για λογαριασμό άλλου προσώπου ή προσώπων από την εγγύηση καλύπτεται το άλλο αυτό πρόσωπο ή πρόσωπα μέχρι του ορίου κάλυψης και εφόσον το πρόσωπο αυτό ή τα πρόσωπα αυτά ορίζονται ή δύνανται να οριστούν πριν από την ημερομηνία αδυναμίας. Στο σχέδιο νόμου απαριθμούνται ενδεικτικώς και για πρώτη φορά λογαριασμοί αυτού του τύπου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς πελατείας των ΕΠΕΥ (παράγραφος 2).

Προκειμένου για την καταβολή αποζημιώσεων οι οφειλές του καταθέτη συμψηφίζονται με τις απαιτήσεις του μόνο αν οι εν λόγω οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές κατά ή πριν την ημερομηνία αδυναμίας.

Οι καταθέτες ενημερώνονται από το πιστωτικό ίδρυμα για τις προϋποθέσεις συμψηφισμού πριν την σύναψη της σύμβασης δανείου ή του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού (παράγραφος 3).

Μη πιστωμένοι κατά την ημερομηνία αδυναμίας δεδουλευμένοι τόκοι καθίστανται απαιτητοί και περιλαμβάνονται στο ποσό της αποζημίωσης εφόσον είναι εντός του ορίου κάλυψης, ενώ οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή εισφοράς (παράγραφοι 5 και 6).

Πηγή: www.dikaiologitika.gr